Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r.
w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Korczak Zbigniew firma „KORMEZ”
z siedzibą przy ul. Brackiej 18,
06 – 500 Mława,
NIP: 5710002241;
REGON 130323685
(„Administrator”).

2. Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych,
a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

3. Zapewniamy zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności,
integralności i ciągłości przetwarzanych danych.

4. Z dokładnym zakresem, celem oraz szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych mogą się Państwo zapoznać w zaktualizowanej

Polityce prywatności..


Zgadzam się.


Regulamin

Sklep internetowy posciel.kormez.pl, dostępny jest pod adresem www.posciel.kormez.pl, prowadzony przez
KORCZAK ZBIGNIEW Firma "KORMEZ"
06-500 Mława
ul. Bracka 18
NIP 571-000-22-41
Regon 130323685
wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Mławy pod numerem 4612/1996

zwany dalej Firma "KORMEZ"

Klienci mogą kontaktować się z firmą pod adresem mailowym sklep@kormez.pl

1. Firma "KORMEZ" prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie posciel.kormez.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z posciel.kormez.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w posciel.kormez.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na posciel.kormez.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Firma "KORMEZ" dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma "KORMEZ" jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w posciel.kormez.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firma "KORMEZ", której przedmiotem są usługi świadczone przez Firma "KORMEZ", na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w posciel.kormez.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z posciel.kormez.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na stronie posciel.kormez.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych posciel.kormez.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Sklepie Firmowym w Mławie ul. Bracka 18. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w posciel.kormez.pl w zakładce Koszt i sposób dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firma "KORMEZ" dotycząca zakupu danego produktu na posciel.kormez.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na posciel.kormez.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Sklep Firmowym w Mławie ul. Bracka 18.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone za pośrednictwem strony posciel.kormez.pl, Firma "KORMEZ" może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w posciel.kormez.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Firma "KORMEZ" zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firma "KORMEZ", zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są do odbioru następnego dnia po złożeniu zamówienia. O możliwości odebrania zamówionego produktu Firma "KORMEZ" informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach posciel.kormez.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
Produkty obięte gwarancją należy odesłać na adres:
KORCZAK ZBIGNIEW Firma "KORMEZ"
06-500 Mława
ul. Bracka 18.
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. Firma "KORMEZ" odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza, lub w formie pisemnej na adres:
KORCZAK ZBIGNIEW Firma "KORMEZ"
06-500 Mława
ul. Bracka 18.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma "KORMEZ" niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firma "KORMEZ" albo Firma "KORMEZ" nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. Firma "KORMEZ" rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma "KORMEZ" nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma "KORMEZ" W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w wersji PDF do druku

 

…………………………………………………
Miejscowość, data


…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedsiębiorcy


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1


odstępuję od umowy …………........................................ nr ................................................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................................................................................
Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...........................................................................złotych) przekazem pocztowym na adres........................................................................................................................................................
lub na konto nr .................................................................................................................................................................
Jednocześnie proszę o odebranie ................................................................... po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

..............................................................
podpis Konsumenta


1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu posciel.kormez.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu posciel.kormez.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe Firma "KORMEZ" zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu na posciel.kormez.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji na posciel.kormez.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Firma "KORMEZ" w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety mogą służyć do opublikowania w sieci Internet opinii o posciel.kormez.pl.

20. Firma "KORMEZ" może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach posciel.kormez.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firma "KORMEZ", który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w posciel.kormez.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient przy pierwszym logowaniu na posciel.kormez.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firma "KORMEZ"

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firma "KORMEZ" w ramach posciel.kormez.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.